فروش

۳ روش برای دست یافتن به فروش موفق

۳ روش برای دست یافتن به فروش موفق

picture نویسنده :
۳ روش برای دست یافتن به فروش موفق

در بازار رقابتی فروش دنیای امروز، هر کسی به دنبال پیدا کردن نکاتی برای سرعت بخشیدن به بازگشت سرمایه است. شرکت ها جلسه های طوفان فکری راه اندازی می کنند، مشاوره های حرفه ای استخدام می کنند و در تکنولوژی های گران قیمت سرمایه گذاری می کنند. اما راه خیلی ساده ای برای افزایش سهم بازار وجود دارد: سازمان فروش خودتان را خوش بینانه تر کنید. حتماً فکر می کنید با مقاله ای عادی و بی محتوا روبرو هستید. تحقیقات نشان می دهد فروشنده هایی که نگاه خوش بینانه ای دارند درآمد بیشتری را برای شرکت ایجاد می کنند. در یک مورد مطالعاتی مشاهده شد که فروشنده های خوش بین ۳۳% بیشتر از سایرین فروش بیمه را انجام می دهند. بعد از […]

ادامه مقاله